پایان خروج داعشی‌ها از رقه و ادامه جنگ با باقی‌ مانده‌ها

color: #000;

color: #000;

color: #000;

color: #000;

color: #000;

color: #000;

color: #000;

color: #000;