افسانه آنلایننفرت ازدموکراسی

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس فرد: گویاترین تعبیر از حادثه تروریستی در تهران را روحانی ارائه داد. او گفت این انتقام از دمکراسی بود و نشان داد که راه حل در زور وخشونت نیست ودر رأی مردم است. کنایه او به همه کسانی است که خشونت را یک راه حل  می دانند درحالی که خشونت خودش مسئله ای نیازمند راه حل است.راه حل؛ دموکراسی است که تروریسم با هرعنوان وتابلو و با هر روش، شکل، شدت و بهانه از آن متنفر است. نفرت ازدموکراسی به هراندازه که دموکراسی پیشرفت کند و نهادینه شود و شهروندان به روش های آن روی بیاورند ژرف تر و پیچیده تر می شود و انگیزه بیشتری برای خشونت بازتولید می کند. دموکراسی دشمنان بسیار نیرومند و قسم خورده ای دارد که مانع نهاد سازی برای دموکراسی می شوند. تروریسم شناخته ترین و روترین روش آنهاست. هدف تروریسم  رادیکال کردن فضای سیاسی و فعال کردن گسل های سیاسی و اجتماعی است. بهترین و کارآمدترین روش مبارزه با تروریسم و سرکوب آن هم جلوگیری از رادیکال شدن فضا و فعال شدن آن گسل ها با نهادسازی برای دموکراسی درکنار بالابردن ضریب امنیتی وتقویت احساس امنیت است. اینها ضمانت هایی برای افزایش انسجام اجتماعی هم هستند وخود این انسجام دستاورد راهبردی پروژه دموکراسی است. به همین دلیل دموکراسی در ایران نباید به اننتخابات و صندوق رأی محدود بماند.

 اگر سیاست گذاری کلان به سمت حداکثری شدن فرایندهای انتخابی وساختار حزبی و نهادهای مدنی فعال درسیاست و آزادی های مرتبط با آنها  برود مشارکت هم حداکثری می شود چون مردم درگروه های درآمدی و مذهبی و قومی و زبانی گوناگون این امکان را پیدا می کنند که ضمن حفظ انسجام ملی ودفاع ازتمامیت سرزمینی و امنیت، منافع و هدف های خود را با شیوه های قانونی و مسالمت آمیز دنبال کنند. نهادسازی برای دموکراسی با سازوکارحزبی و مشارکت همگانی، زمینه خشونت را درهمه اشکال آن و به خصوص تروریسم را ازمیان می برد. درایران فضای اجتماعی برای این کار بزرگ آماده است چون همه گرایش های سیاسی و گروه های اجتماعی درعمل و با آمدن درپای صندوق رأی دست رد به سینه خشونت و خشونت پرستان زده اند . این نشانه پای بندی همگانی به منافع ملی و امنیت عمومی و تداوم سرزمینی است که همه ایرانیان درآن شریکند.این مزیت بی همتای فرهنگی و تاریخی وسیاسی تا به حال راه را برتعمیق هر رویکرد تروریستی بسته است و نگذاشته است تفاوت ها و فاصله ها و فشار اقتصادی، دستاویز تروریسم شود. زمینه اجتماعی درجامعه ایران خشونت و ترور را نمی پذیرد و هرچه هم تا به حال بوده به آن تحمیل شده است. تقویت این زمینه اجتماعی درگرو نیرومند سازی نهادهای دموکراسی وحزبی و نهادسازی مدنی است. اینها به همه گروه های اجتماعی امکان می دهد ضمن حفظ انسجام و همکاری درفضای آرامش، خواسته های به حق و قانونی خود را دنبال کنند و درسرنوشت عمومی واداره کشور سهیم شوند و راه را بر رشد و نفوذ همه شکل ها و شیوه های تروریسم ببندند. درکنار برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم این هم مهم وتعیین کننده است که  ساختار قانونی وحقوقی برای پیگیری خواسته ها و مطالبات قانونی همه گروه های اجتماعی ایجاد شود. ساختاری که می تواند متشکل از احزاب و اتحادیه ها و باشگاه های سیاسی و محفل های شهروندی باشد که ازهمان شهروندانی شکل می گیرد که پای صندوق رأی می آیند و کنش سیاسی مسالمت آمیز را پذیرفته اند و خواسته اصلی آنها هم تعمیق و پیشبرد دموکراسی و بستن پرونده خشونت و تروریسم است. روحانی با جذب همکاری دیگر دستگاه های حاکمیتی و دو قوه دیگر باساز وکار قانون می تواند راه نهادسازی برای دموکراسی را بازکند و راه را برخشونت گراها و تروریست ها ببندد که این روزها بیشتر از هرزمان دیگر از دموکراسی و مردمی که دموکراسی را می خواهند متنفرند.

omidndh@gmail.com


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

tablighat

tablighat