افسانه آنلاینازدواج و طلاق و مهارت هاي زندگي

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس فرد: يك طلاق از هر چهار ازدواج درتهران و شايد به همين اندازه درشهرهاي بزرگ درچند سال گذشته گمانه زني هاي بسياري را در پي داشته كه درآنها كمبود مهارت هاي زندگي يكي از علل افزايش طلاق هادانسته شده و نسخه هاي شفابخشي پيچيده اند كه براساس آنها اگر طرف هاي يك ازدواج مهارت هاي زندگي را بياموزند از شمار طلاق ها كاسته مي شود. درآماري كه ازطلاق و علت هاي آن مي دهند. دراين مورد خاص يعني مهارت هاي زندگي  به ريزه كاري ها نمي پردازند و چه بسا اين افزايش مهارت هاي زندگي باشد كه به بروز برخي پديده هاي اجتماعي  مانند طلاق انجاميده باشد مانند افزايش آگاهي هاي ضمني زنان به حقوق خود و درخواست آنها. مهمترين اين خواسته ها برابري بيشتر نسبت به گذشته است كه به بازي قدرت درمناسبات خانوادگي مربوط مي شود و چون طرفي كه بايد قدرت را واگذار كند يا برخي امتيازهاي موروثي جامعه مردسالار را ببخشد يا انتظارهاي مربوط به نقش هاي سنتي زن ومرد را كنار بگذارد طفره مي رود اختلاف هاي منجر به طلاق هم شدت مي گيرند.حتي در روستاهاي دورافتاده هم ديگر رفتار يك سويه مردان دراعمال قدرت  يا سبك زندگي  و تحميل گرايش هاي شخصي و رفتارهاي غير مسئولانه يا اعتياد و الكلي شدن و يا بدرفتاريشان پذيرفته نمي شود. بازي قدرت درخانه مربوط به تغيير نقش زنان هم مي شود كه خواهان مشاركت بيشتر اقتصادي و اجتماعي هستند كه به استقلال آنها مي انجامد.چيزي كه در يك جامعه سنتي، حتي در خانواده هاي تحصيلكرده به راحتي پذيرفته نمي شود. مردان به عنوان سكاندار روابط سنتي قدرت با چالش ها و مبارزه طلبي هاي دامنه داري از سوي اعضاي ديگر خانواده روبه رو هستند كه برخلاف پيشداوري ها ممكن است پيش از هركس ديگري از فرزندان پسر سر بزند. همراه شدن تضادهاي ديگر اجتماعي مانند شكاف هاي ميان نسلي و تضادهاي جنسيتي با روابط خانوادگي پيچيده شونده و افزوده شدن تأثيرهاي ناشي از فاصله هاي طبقاتي است كه دردسرساز شده. همه اين تضادها در پوست انداختن جامعه سنتي و درحالي كه اعضاي اين جامعه، قواعد بازي قدرت را نمي دانند و رفتارشان مسئولانه نيست به اختلاف هايي انجاميده اند كه مديريت و كنترل پيامدهايشان دشوار است. پيچيدگي دراين است كه بيشتر كساني كه خواهان تغيير روابط و حقوق بيشتر هستند حق خود را يا آنچه را كه حق خود مي پندارند مي خواهند ولي نمي خواهند هزينه اي براي خواسته هاي خود بپردازند. ازسوي ديگر ساختارهاي اجتماعي،كهنه مانده اند و براي پاسخگويي به خواسته هاي تازه، ظرفيت سازي نشده اند. ساختارهاي حقوقي هم، چنين اند و نمي توانند خدمات حمايتي و مشاوره اي كافي ارائه كنند. درحالي كه رفتار بازيگران پيچيده شده و به هردليل مهارت هاي زيادي درتعيين اهداف و پيگيري خواسته هاي خود به دست آورده اند كه با ايستارها و باورهاي كهن درآموزش و خانواده و در روابط اجتماعي درتضاد قرار مي گيرد. اين رويارويي تضادها درهنگام تشكيل خانواده و پس ازآن شدت مي گيرد و چون ديده باني ومديريت نمي شوند، به دليل همان وظيفه ناپذيري و پرداخت نكردن هزينه و عقب افتادگي ساختارهاي حقوقي و قانوني، به صورت گسل هايي درلايه هاي زيرين زندگي اجتماعي، مي مانند و تنش زا مي شوند. چيزي كه مديريت آن مهارت هاي پيچيده اي مي خواهد كه بيشتر مردم آنها را ندارند. اين مهارت ها بيشتر ارتباطي اند و به زبان مشترك و همدلي نياز دارند. فراگيري اين دو براي زوج ها يك نياز است و آنها را درتفاهم سازي، ماهر مي كند. مانع بزرگ جدا بودن و ناسازگاري شديد ميان دنياهاي ذهني و واقعي دوطرفي است كه به معركه طلاق كشيده شده اند. مسئله فقط  اين نيست كه اين دنياها درهنگام ازدواج يكي ويا همانند ديده مي شدند يا بدون تفاوت جلوه مي كردند. مسئله بزرگتر اين است كه ساختارهاي حقوقي و حقوق دان ها نقشي درمهارت آموزي ها ندارند. ولي اين نقش ر ابه جز در هنگام بروز اختلاف ها بايد درپيش از ازدواج هم داشته باشند. كساني كه مي خواهند ازدواج كنند هم اندازه مشاوره هاي پزشكي بايد مشاوره حقوقي هم داشته باشند وحقوق دان درباره انها حق وتو داشته باشد. اين كار مي تواند مانع ازدواج هاي پيش رس، زودهنگام و مصلحتي شود ودو طرف درباره حقوق خود و روش به دست آوردن و نگهداري آنها آموزش مهارت ببينند. مرور پرونده هاي طلاق نشان مي دهد زوج ها  هنوز حقوق خود و طرف مقابل را نمي دانند و روش سازگار كردن اين حقوق ها را بلد نيستند. اين سرفصل اساسي مهارت هاي زندگي است كه حقوق دان ها بايد در آموزش آن پيشقدم باشند. نتيجه آن هم دادن و گرفتن شخصيت حقوقي است كه خودش يك مهارت اساسي زندگي است كه بسياري از مردم آن را ندارند. نخستين گام پيش از ازدواج و يا درخواست طلاق بايد مهارت آموزي حقوقي براي گرفتن شخصيت حقوقي باشد.

omidndh@gmail.com


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

tablighat

tablighat