افسانه آنلاینمتوسط ها و پايان پرايد

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس فرد: مسئولان سايپا گفته اند امسال آخرين سال توليد پرايد است. يك اتومبيل استثنايي كه سازندگانش مي خواستند به خريدارانشان القا كنند خودروي ملي است. عنوان دهن پركني كه  براي برجسته كردن ويژگي فني يك وسيله كاربرد دارد ولي درمورد پرايد نا بجابود. ولي تا آنجا كه به متوسط بودن پرايد مربوط است حرف درستي است. چون سوارشدن بر خودروهاي متوسط از ويژگي هاي اصلي زندگي اجتماعي طبقه متوسط  شده است كه ديگر طبقه اي ملي شده است. طبقه اي كه درآن همه چيز متوسط است و از يك اندازه بسته، فراتر نمي رود. زنان اين طبقه كه حالا همه زنان ديگر هم دنباله رو آنان شده اند مي خواهند درهمه آنچه كه رفتار مردانه، وانمود شده با مردان رقابت كنند. ازجمله در رانندگي. زنان  گمان مي كنند توانايي راندن اتومبيل و داشتن آن و رانندگي با آن يك مزيت برتر است. آنها بر اين باورند كه به چنگ آوردن اين فرصت ها يك برد است در جامعه اي كه فرادستي مردان به هرحال پذيرفته شده و نوع رقابتي كه آنان درگيرش شده اند نيز نشانه از اين پذيرش دارد؛ چراكه زنان به ندرت ازحد و مرز اين فرصت هايي كه دراختيار آنان گذاشته شده فراتر مي روند و درجست وجوي حقوق مدني و اساسي خود برمي آيند. حقوقي كه ازآن اطلاعي ندارند و چه بسا دانستنش هم برايشان مهم نباشد. يك سويچ اتومبيل براي بسياري از زنان مهمتر از يك كتاب كوچك قانون مدني است كه اكثريت مطلق آنها هنوز آن رانخوانده اند.حتي درس خوانده شدن زنان هم در زمينه حقوق مدني و اساسي به آنها كمكي نكرده و بيشترشان قانون مدني را نخوانده اند و بسياري هم نمي دانند چنين قانوني وجود دارد. مشاركت اقتصادي آنها نيز چنين است و به دستاوردهاي مدني تبديل نشده. آنها استقلال مالي و شخصي به دست آورده اند ولي اين فقط به عرصه خصوصي محدود مانده و وزن اجتماعي آنها را درعرصه عمومي افزايش نداده است. حتي در همان عرصه خصوصي نيز نتوانسته اند هنجارهاي جامعه مردسالار را كمرنگ كنند. برعكس، اكثريت بالايي از مادران با تعصب تمام مدل تربيتي اين جامعه را سخت گيرانه تر از مردان، پيروي مي كنند كه در نگهداري مرزهاي تبعيض جنسيتي و نوع بارآوري پسران، بيشتر از هر مورد ديگري نشان داده مي شود. گويي پاداش هايي كه جامعه مردسالار به زنان مي دهد در برابر اين انطباق جويي به عنوان يك بازي رقابتي است. بازيي كه در نهايت نمي تواند يك بازي برد برد براي هر دوطرف و به ويژه براي زنان باشد. به ويژه در آن مواردي كه آنها به گمان دست يافتن به حقوق خود صف هاي درخواست مهريه را در سال هاي گذشته متراكم كرده اند. مسئله اين است كه شاخص هاي مدني و حقوقي در زندگي اجتماعي زنان تا آن اندازه رشد نيافته اند كه آنها را از مرزهايي كه جامعه عمومي برگرد آنها تنيده بالاتر ببرد درهمان حال كه آنها مجهز به آخرين مدل هاي لباس و موبايل و اتومبيل و مبلمان و لوازم آرايش هستند. همين تفاوت است كه آنها را متوسط نگه داشته. زنان، همچون مردان، دريك حد ميانگين گرفتار مانده اند. آنها متوسطند.

چون ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي، متوسط هستند و جامعه عمومي هم، در بهترين حالت، متوسط مانده. و آنان هم به همين حد قانع شده اند. چون فراتر رفتن از اين حد، زحمت و پتانسيل شخصي و اجتماعي مي خواهد تا پس از آن  به ساختارهاي حقوقي ومدني و رشد شاخص هاي فرهنگي برسند.  پاداش ها كه به شكل فرصت هاي مصرف درسپهر اجتماعي به شكل  نسبي، توزيع
مي شوند در لايه هاي مياني و بالاي طبقه متوسط، الگويي از رفتار جمعي را در زنان ايجاد كرده كه نه تنها تفاوتي با معيارهاي كلي و هنجاري جامعه مردسالار ندارد كه بر سازگاري صددرصدي با آن اصرار هم دارد . پرايد سوارها فقط زنان نيستند و همه زنان هم پرايد نمي رانند ولي بقيه هم كه مدل هاي بالاتري از اتومبيل دارند درهمان حد ميانگين مانده اند و متوسطند. پرايد مي رود ولي متوسط ها مي مانند حتي با جايگزين پرايد كه شايد كمي بالاتر باشد. حق با مسئول سايپا است كه گفته بود پرايد خودرو ملي است. چون متوسط است ومتوسط بودن هم مسئله اي ملي است.

omidndh@gmail.com


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

tablighat

tablighat