افسانه آنلاینآغاز اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها و غربالگری اختلالات ژنتیکی در مدارس استان فارس/ توسعهیافتگی باید برای همه اعضای نظام اجتماعی باشد

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

با وجود همه شعارها و قوانین موجود، انکارشدنی نیست که معلولیت در جامعه ما مساوی با محدودیت (در ابعاد و گسترههای متفاوت) است و این وضع در شرایطی که سالانه 25هزار معلول به جمعیت معلولان کشور افزوده میشود، به معنای محروم ماندن بخش بیشتری از جمعیت خواهد بود.

همانند برخی آمارهای منفی مثل رتبه نخست تلفات تصادفات رانندگی، سهم فارس در ابتلا به معلولیت هم از میانگین کشور بالاتر است و بنا به آنچه مدیرکل بهزیستی استان میگوید، سالانه 2500نفر (10درصد کل کشور) در استان فارس به جمیعت معلولان استان افزوده میشود؛ جمعیتی که تنها در سال گذشته، 1406نفر از آنها به معلولیت نخاعی دچار شدهاند. شاید از همینرو بود که روز گذشته تفاهمنامهای مهم میان اداره کل بهزیستی و اداره کل آموزش و پرورش فارس منعقد شد تا مسیری دیگری برای کاهش ابتلا به معلولیت آغاز شود. تفاهمنامهای که براساس آن به 84هزار دانشآموز دختر و پسر در سرتاسر استان فارس آموزشهای پیشگیری از معلولیتها در مدارس و غربالگری اختلالات ژنتیکی داده میشود و به آن دانشآموزانی هم که سابقه معلولیت خانوادگی دارند، آزمایش و درمان رایگان داده خواهد شد. طرحی که به نظر میرسد یکی از اقدامات مثبت دو ارگان مهم استان در امر آموزش و پیشگیری خواهد بود و در صورت اجرای صحیح و مستمر (موضوعی که مرتضی موسوی بر آن تأکید کرده است)، میتواند موجب کاهش وضع آمارهای معلولیت و همچنین بهبود بخشی از آسیبهای اجتماعی کشور خواهد شد. برنامه آموزشهای پیشگیری از معلولیتها در مدارس و غربالگری اختلالات ژنتیکی در افراد 15 تا 25ساله در استان فارس، با اعتبارات و منابع اداره کل بهزیستی فارس و با همکاری میان این ارگان و آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت و میتواند الگویی برای سایر ارگانهای مسئول و متولی کاهش آسیبهای اجتماعی در فارس باشد.

*آمار معلولیت در استان فارس از میانگین کشوری بالاتر است

روز گذشته میان اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل بهزیستی استان فارس تفاهمنامه‌‌ای مشترک درباره اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها در مدارس و غربالگری اختلالات ژنتیکی در افراد 15 تا 25ساله، امضا شد. در این جلسه که به میزبانی اداره کل بهزیستی فارس برگزار شد، سید مرتضی موسوی با اشاره به اینکه سالانه بین 25 تا 30 هزار معلول به جمعیت معلولان کشور افزوده میشود، این آمار را در استان فارس، افزوده شدن سالانه حدود 2500 معلول عنوان کرد. مدیرکل بهزیستی فارس عدم آگاهی، استانداردنبودن وسایل نقلیه و جادهها را سبب 1406 مورد معلولیت نخاعی در فارس در سال 95 عنوان کرد و افزود: به طور کلی آمار معلولیت در استان فارس از میانگین کشوری بالاتر است. مرتضی موسوی، پیشگیری از ابتلا به معلولیت را نیازمند سرمایهگذاری در آموزش و همچنین بهبود زیرساختهای استاندارد جادهای و... خواند و گفت: با هدف افزایش آگاهی و اطلاعرسانی اداره کل بهزیستی فارس با اداره کل آموزشوپرورش استان تفاهمنامه اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها در مدارس و غربالگری اختلالات ژنتیکی را منعقد میکند.

موسوی با اشاره به اینکه بهترین بستر و جامعه هدف برای آموزش و فرهنگسازی، آموزش و پرورش است، جامعه هدف این آموزشها را 84 هزار دانشآموز دختر و پسر مقاطع تحصیلی دهم و یازدهم اعلام کرد و گفت: در کنار آموزشهای پیشگیری از معلولیتها، آموزش مهارتهای زندگی را هم برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خواهیم داشت. به گفته موسوی در این برنامه آموزشی، به 2500 دانشآموز هم درباره اختلالات ژنتیکی آموزش داده خواهد شد.

*آزمایش و درمان رایگان دانشآموزان

مدیرکل بهزیستی استان فارس مرحله نخست اجرای این تفاهمنامه را، آموزش به 300 پیراپزشک آموزشگر عنوان کرد و از همکاری این آموزشگران با مدارس استان و برگزاری کارگاههای مستقیم با دانشآموزان خبر داد. آموزشهایی که به گفته موسوی شامل غربالگری بینایی، غربالگری شنوایی و معلولیتهای عضلانی خواهد بود. «نحوه نشست دانشآموزان روی صندلی، برداشتن کولهپشتی، نوع پوشیدن کفش و...» از جمله مصداقهای بخشی از این کارگاه آموزشی خواهد بود. به گفته مدیرکل بهزیستی فارس این برنامه آموزشی تا مرحله تشخیص و درمان هم پیش خواهد رفت و اگر کسانی ژن معیوب یا معلولیت در سابقه خانوادگی خود داشته باشند، به 19 مرکز مشاوره ژنتیک معرفی خواهند شد و اداره کل بهزیستی فارس نیز تمام هزینههای آزمایشهای ژنتیک و درمان را برای آنها تقبل خواهد کرد.

*آموزشها سلسلهوار و کاملاً کیفی است

مدیرکل بهزیستی فارس در پاسخ به «افسانه» درباره کیفیت آموزشهای این طرح و گستره برخورداری شهرستانها و روستاهای استان گفت: آموزشها در طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها در مدارس و غربالگری اختلالات ژنتیکی، کیفی و ارتقایی است. «از آموزشهای اولیه آغاز میشود و سپس راههای پیشگیری از آسیبها و اختلالات به آنها آموزش داده میشود. آموزشها همچنین کاملاً کیفی است و به صورت سلسلهمراتب است و در مقاطع بعدی نیز برای دانشآموزان ادامه خواهد داشت.» مرتضی موسوی درباره گستره دربرگیری این طرح نیز گفت: همه 84هزار دانشآموز دختر و پسر دو مقطع دهم و یازدهم در همه نقاط استان فارس مشمول این آموزشها خواهند شد».

*آمارهای مربوط به آسیبهای اجتماعی نگرانکننده است

در این مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس نیز در مراسم انعقاد تفاهمنامه مشترک اداره کل بهزیستی و آموزش و پرورش فارس درباره اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها در مدارس و غربالگری اختلالات ژنتیکی گفت: چنین آموزشهایی میتواند کمکی به جامعه و آینده جامعه در کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد بود. به گفته حمیدرضا آذری، آمارهای امروز درباره آسیبهای اجتماعی نظام اجتماعی ما، واقعاً نگرانکننده است. آذری معتقد است آسیبهایی که بر خانوادههای عزادار و آسیبدیده دانشآموزان هرمزگانی بر اثر تراژدی هفته گذشته وارد آمد، تا دههها بر بنیان این خانوادهها اثر خواهد گذاشت. «چه خانوادهها که از هم پاشیده میشوند، و چه آثار عظیمی که بر اثر معلولیت و قطع عضو دختران دانشآموز هرمزگانی بر بخشی از جامعه وارد میآید».

*باید یک روز «سلامت» در هفته به دانشآموزان اختصاص یابد

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در پاسخ به «افسانه» درباره چرایی آمارهای تازه مرکز پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت در خصوص افزایش شیوع ابتلا به اچآیوی در میان نوجوانان از طریق رابطه جنسی غیربهداشتی و لزوم افزایش آموزشهای جدی و صریح به دانشآموزان، ابتدا با تمجید و تشکر از افسر کازرونی (رئیس مرکز پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت) گفت: در حال حاضر اداره کل آموزش و پرورش فارس در دو مدرسه در محلههای سعدی و دهپیاله مراکز تخصصی برای آموزش جدی به دانشآموزان دایر کرده است؛ هرچند که او آرزو کرد که کاش میشد تعداد بیشتری مدرسه را در سرتاسر استان به این آموزشها اختصاص داد.

به گفته حمیدرضا آذری در این دو مرکز متخصصانی برای آموزش و پیشگیری از ابتلا به اچآیوی از طریق رابطه جنسی متمرکز شدهاند و این مراکز با استقبال خوبی روبهرو شده است. با این حال اما آذری معتقد است اگر آموزشوپرورش از حالت متمرکز خارج شود و اختیارات استانها زیادتر شود، او یکروز از روزهای هفته را برای دانشآموزان به نام روز سلامت اختصاص خواهد داد. «به جای این همه مطالبی که دانشآموزان میخوانند و بسیاری از آنها به هیچ نیاز فردی و اجتماعی آنها پاسخی نمیدهد، دانشآموزان باید یک روز به سلامتی بیندیشند؛ به پیشگیری از اچآیوی، پوکی استخوان، نحوه بارداری و هرچیزی که یک دختر و پسر برای سلامتی خود به آن نیاز دارد.» به گفته آذری اگر یکروز را به عنوان روز سلامت نامگذاری کنیم و به این عنوان اختصاص دهیم، بخش قابل توجهی از مشکلات و آسیبهای امروز جامعه کاهش خواهد یافت. «انسانها بعد آموزش تلاش میکنند رفتارشان تغییر پیدا کند، اگر آن آموزش در سرنوشت آنها موثر باشد؛ قطعا رفتار خود را اصلاح خواهند کرد».

*خیانت دومترین دلیل طلاق است

مدیرکل بهزیستی فارس هم در ادامه صحبتهای حمیدرضا آذری گفت: در بحث طلاق، بعد از اعتیاد مهمترین دلیل طلاق خیانتهای زناشویی است؛ که علت آن هم برمیگردد به نبود آموزشهای زناشویی در میان زوجین. به گفته مرتضی موسوی، امروز در فارس 3 کارگاه درمان مسایل جنسی در استان وجود دارد که به مشاوره و آموزش در این خصوص میپردازند.

موسوی هم مانند آذری معتقد است این موارد واقعیتهایی است که به هر صورت باید در جامعه ما عیان شود و آموزش داده شود.

موسوی میگوید آمارهای این مسائل همگی موجود است و در شورای اجتماعی کشور هم این آمارها و دلایل آن خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده است، و ایشان هم به دولت و سایر نهادها بر کنترل و پیشگیری آسیبها تأکید کردهاند. با این حال موسوی معتقد است هنوز حجاب و حیای سنتی در جامعه وجود دارد، اما به عنوان «یک ضرورت و نیاز» باید با ظرافتهایی این آموزشها در جامعه داده شود. موسوی میگوید در مقطع ابتدایی در مراکز مشاوره خانواده این آموزشها را به خانوادهها ارائه میکنند.

*باید همه شهروندان از توسعهیافتگی برخوردار باشند؛ نه تنها یک عده قلیل

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس معتقد است این آسیبها بهسبب آن است که «ما به دنبال توسعهیافتگی انسانها نیستیم، چراکه توسعهیافتگی به معنای رشد و پیشرفت همه اعضای نظام اجتماعی در کنار هم و با هم است؛ نه فقط یک عدهای در بخش بالایی جامعه رشد و توسعهیافتگی داشته باشند و بقیه جامعه از آن بیبهره باشند». آذری معتقد است منابع و بودجهها صرف سطوح بالای جامعه میشود، چراکه خیال میکنیم با تعداد اندکی از نخبگان مشکلات جامعه حل خواهد شد؛ درحالی که مشکلات جامعه باید از سطوح پایین حل شود. مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس از همین رو اقدام مشترک اداره متبوعاش با اداره بهزیستی فارس را اقدامی روبهجلو خواند و گفت: نخستین راه مناسب در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، از مدرسه آغاز میشود. «کودکان ما باید از مقطع پیشدبستانی عادت کنند که یک شهروند خوب باشند و در برابر آسیبها و مسائل اجتماعی آگاه شوند. اگر ما از پیشدبستانی به بچهها آموزش دهیم، و در مقاطع بالاتر هم به دانشآموزان کمی به جای فیزیک و شیمی و...، خوبزندگیکردن را یاد دهیم، آموزشهای مفیدتر و مناسبتری برای آینده خود و جامعه به آنها آموزش دادهایم». 


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

tablighat

tablighat