افسانه آنلاینپیچیدگی های یک رؤیا

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس فرد: صحت انتخابات شوراها تأیید شد ولی پیش زمینه ها و پی آمدهای آن درشهرهای بزرگ نشان داد شوراها در پیچ تند سیاست افتاده و گرفتار سیاسی کارها شده اند و به خصوص درتهران احتمال تکرار اشتباه و ندانم کاری های شورای اول قوت گرفته است. اشتباه این بود که سیاسی کارها امکان ایفای نقش به منزله یک نهاد مدنی را از شوراها گرفتند و دولتی ها در دولت قبل نیز آنها را به زیرمجموعه وزارت کشور تبدیل کردند. شهرداری ها هم ازشوراها ماشین امضا درست کردند. شوراها از دور دوم به بعد با اکثریت جناح راست متهم بودند به سیاست بیش از اداره مدنی شهر می پردازند و درعمل هم ثابت شد که آنها برای دست بالا داشتن در رقابت های سیاسی به حضور درشوراها و کنترل آنها اصراردارند و وظیفه اصلی درتصمیم گیری  واداره شهر را فدای منافع جناحی خود کرده اند. آنها شوراهای شهر را به لابی نیروها و کانون های پول و قدرت تبدیل کردند. آن نیروها هم شهرهای بزرگ و متوسط  را به کارگاه ساختمانی و مال سازی و بنگاه معاملات ملکی تبدیل کردند. نتیجه سلطه محض سیاست و پول بر این شهرها بود وتعطیلی روندهای مدنی و تخصصی درشوراها بوده است. حتی درشوراهایی که چند مهندس و متخصص حضور یا کسانی  دیدگاه و دغدغه مدنی دارند خروجی شوراها باز هم به سود سیاست و پول بوده است. درتهران فاجعه پلاسکو و املاک نجومی و نابودی باغ ها و برج سازی و فروش تراکم و کتک زدن دستفروش ها به عنوان یک سیاست کنترلی و... ازدستاوردهای نفوذ الیگارشی شهری برشوراها بود که درمقیاس های کوچکتر درشهرهای بزرگ دیگر هم تکرار شد. در دوره جدید که اصلاح طلبان همه کرسی های شوراها را درتهران و شیراز و یا اکثریت شوراها را درشهرهای بزرگ دیگر دارند ادامه روش های گذشته  به چیزی جز باخت سیاسی و مدنی نمی رسد. به ویژه حالا که جناح راست از هر دو پست ریاست جمهوری و شوراها محروم شده و به محکوم کردن و خط ونشان کشیدن برای همان وضعی مشغول است که خودش مسئول آن است. سیاسی شدن شوراها و پولی شدن محض روابط در مدیریت شهری و میدان دادن به الیگارشی شهری و تهی کردن شوراها ازهمه پتانسیل های مدنی وتخصصی، دستاورد جناح راست در سه دوره گذشته بوده است . درغلطیدن شوراها به فاز سیاسی محض که اصلاح طلبان دوره اول به آن متهم و اصول گراها برنده اصلی آن بوده اند، با میدان داری دوباره اصلاح طلبان می تواند ابعاد بزرگتری به خود بگیرد. به این دلیل که نامزدهای انتخاب شده دوره جدید هم ازاتهام سیاسی کاری بری نیستند . فرایند تعیین نامزدهای اولیه و نهایی انباشته ازسیاسی کاری بود انگار که تنها هدف از انتخابات شوراها درآوردن آنها ازچنگ اصولگراها بوده. دراین میان جایی برای اهل تجربه و چهره های شناخته شده نگذاشتند و لزوم تخصص و تجربه راهم به کلی نادیده گرفتند. شوراهایی که تشکیل شده ترکیبی است  از چهره های رده دوم سیاسی و بدون تخصص درمسائل شهری که بیشترشان تجربه ای درمدیریت شهری ندارند. پیشیینه آنها و آنچه که درتبلیغات گفته اند نشان از رسوب ذهنیت و نگرش بورکراتیک می دهد که نمی تواند نتیجه ای به جز تداوم روش های مدیریت شهری گذشته داشته باشد. شوراهای تشکیل شده در برآوردها و تحلیل ها ضعیف ارزیابی شده اند که نمی توانند دربرابر نفوذ کارتل های شهری و دیوان سالاری آنها کار چندانی برای شهروندان صورت دهند مگر آنکه شهردارهای قوی انتخاب کنند. ولی خود انتخاب شهردار مناسب هم ممکن است درچنبره لابی های پرنفوذ و باند بازی بیفتد. فقط یک راه برای فرار از این چنبره هست که عوض شدن مواد مربوط به انتخاب شهردار درقانون شوراهاست. اصلاح این مواد به شکلی که انتخاب شهردار با آرای مستقیم شهروندان را ممکن کند امکان رسیدن به سه نتیجه مدنی را بیشتر می کند . راه نفوذ لابی ها را می بندد، شانس انتخاب یک شهردار مقتدر را بیشتر می کند و فرصت های دخالت شهروندان را هم دراداره شهر افزایش می دهد. این می تواند امتیازهای منفی شوراهای ضعیف یا سیاسی کار و بی تجربه را که درخطر بازی خوردن ازلابی ها و متنفذان هستند کاهش دهد. دولت روحانی اگر می خواهد زمینه مدنی  را نیرومند و پتانسیل های اجتماعی شوراها را به سود توسعه شهری فعال کند باید برای تغییر زیربنایی قانون شوراها به مجلس لایحه قانونی بدهد تا راه به سوی سه هدف مدنی سازی از شوراها و درآوردن آنها از چنگ سیاسی کاری و الیگارشی شهری و زمینه سازی برای توسعه شهری پایدار بازشود و رؤیای اداره شورایی شهرها هم درپیچیدگی های بوروکراسی وسیاست و پول، رؤیا نماند.

omidndh@gmail.com


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید