افسانه آنلاینمتهمان بازدهي

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس فرد: آماري كه گه گاه درمورد بازدهي كارمندان  منتشر مي شود و براساس آنها كاركنان دولت فقط دوتا سه ساعت كار مفيد روزانه دارند نيازمند بازنگري و تغيير درالگوي تحليل زمان مفيد كار است. به جز اين بايد شرايط محيطي ناشي از تفاوت هاي ميان شرح وظايف را هم بررسي كرد. كاري كه نشان مي دهد به خاطر توزيع مناسب وظايف، برخي كارمندان به شدت درگيركار و برخي ديگر كم كارند. به جز الگوي غلط توزيع وظايف، انفجارجمعيتي نيروي كار دفتري در دولت به خاطر  استخدام هاي بي رويه دردستگاه هاي دولتي و نيمه دولتي مانند شهرداري ها نيز مانع تدارك زيرساخت ها براي افزايش بازدهي و بهره وري شده اند. بهبود وضع  تقسيم كار و تعادل درتوزيع نيروي كار در بخش دولتي و غيردولتي، بازدهي را به نسبت اين اصلاحات افزايش مي دهد. بازدهي نامناسب از وضع سلامت عمومي و تخصصي كارمندان هم اثرمنفي مي گيرد. نيروي كار اداري وكارگري بدون وقفه بايد در مورد اين دوسطح بهداشت آموزش ببينند و موظف به چك آپ دوره اي و ورزش و اصلاح رژيم تغذيه شوند.كاري كه درچند سال پيش بنا بود در اداره قلب و عروق وزارت بهداشت براي آموزش عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي براي كاركنان دولت درقالب دوره هاي ضمن خدمت اجرا كنند كه تا به امروز نتيجه آن گزارش نشده است. اين آموزشي است كه بايد براي همه كارمندان درهمه بخش هاي دولتي و غير دولتي و به خصوص براي كارمندان پشت ميز نشين برگزار شود. كارمندان و كساني كه شغل شبه كارمندي دارند بيشتر از ديگران گرفتار كم تحركي و اضافه وزن و عادت هاي غلط تغذيه و خواب هستند. شغل اداري و مشاغلي كه امكان تحرك را ازكارمندان مي گيرند فيزيك بدن را منجمد و ذهن را فسيل مي كنند. اينها همان دوچيزي هستند كه در ژرف ساخت هاي رواني به هم گره خورده اند. هراندازه كه تحرك بدني كمتر شود و نيروي بدن به خاطر مبارزه با بيماري ها و يا عوامل زمينه ساز آنها مانند استرس محيط شغلي، كاهش يابد تحرك ذهني هم كمتر مي شود و هوش اجتماعي نيز كاستي مي گيرد. محيط كارمندي ايران درهر دو بخش دولتي و خصوصي، انرژيك نيست و عادت و حتي نياز به تنبلي، هنجار فراگيري است كه يكي از عوامل اصلي افت بازدهي كارمندان شده است. ساعت هاي شروع كار دربسياري از اداره ها به جاي ورزش صبحگاهي به خوردن صبحانه و يا آماده سازي آن مي گذرد. صبحانه محبوبشان هم آش است. غذايي سنگين و غير بهداشتي كه كاهش كاركرد بدن و ذهن را به دنبال دارد. يك ريشه تنبلي و كم تحركي بوروكراسي ايراني درتنبلي ذهني و بدني كاركنان آن نهفته است. پديده نارسانايي كه پس از اتوماسيون نسبي و كاربري كامپيوتر، بدتر و اثرگذارتر از گذشته شده است. روابط انساني در فاز داخلي اداري و در ارتباط ها با مراجعين ، همچنين در پيگيري مراحل كار و وظيفه اداري، ازتنبلي عمومي، آسيب بسياري ديده و سپهر روابط اجتماعي را ماشيني و رباتيك ساخته.

دراين شرايط سلسله مراتب و روابط  رياست ، صلب تر از شرايط عادي يك سيستم بوروكراتيك است و به كاهش فرصت هاي ابتكار و آفرينشگري و افزايش هزينه هاي مالي واجتماعي بسيار انجاميده. بوروكراسي يكي از پايه هاي اصلي توسعه است به شرط آنكه تحرك ذهني و بدني و كاهش ريسك بيماري ها درآن يك استراتژي باشد. دولت و بخش خصوصي كه بيشتر از يك سوم كارمندانشان دچار چاقي و اضافه وزن مرضي ناشي ازكم تحركي و تغذيه غلط هستند بايد كارمندانشان رابا بسته هاي تشويقي وادار به ورزش و تحرك و بهبود وضع تغذيه كنند و افزايش رتبه و دادن پاداش و سنوات را به گذراندن دوره هاي ورزشي تفريحي مشروط كنند و براي اين كار تور ورزشي بگذارند. اين نه فقط براي كارمندان وكارگران كه براي اصناف و صاحبان مشاغل آزاد هم كه گرفتار معضل كم بازدهي و از متهمان بازدهي هستند، شدني است و كمترين نتيجه آن بيشتر شدن بازدهي و بهره وري است كه نياز درجه اول كشور به با صرفه و اقتصادي شدن فعاليت ها و سرمايه گذاري هاست.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید